Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Groots trouwen: De eenmanszaak Groots Trouwen als opgenomen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67568319.
Cliënt: Iedere natuurlijke persoon die met Groots Trouwen een overeenkomst heeft gesloten of wil sluiten.
Overeenkomst: Elke aanbieding van Groots Trouwen, aanvaard door cliënt, ofwel elke opdracht verstrekt door cliënt aan Groots Trouwen en door deze laatste aanvaard.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door Groots Trouwen.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Aanbiedingen zijn gebaseerd op informatie die door de cliënt aan Groots Trouwen is verstrekt. De cliënt zal zich ervoor inspannen, om tijdig alle informatie te verstrekken die van belang is voor het formuleren van een aanbod.
 2. Een overeenkomst tussen cliënt en Groots Trouwen komt tot stand na akkoordverklaring per e-mail of mondelinge bevestiging. Met het voldoen van de aanbetalingskosten van €200,- incl. btw geeft de cliënt tevens akkoord.
 3. Groots Trouwen kan niet aan haar aanbod gehouden worden wanneer de cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, of een deel ervan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de cliënt wijzigingen wenst aan te brengen in de bestaande overeenkomst, kunnen deze zowel mondeling als schriftelijk worden voorgesteld. De acceptatie van wijzigingen in bestaande overeenkomsten is echter alleen geldig bij schriftelijke bevestiging door Groots Trouwen.
 5. Als na aanvaarding van het oorspronkelijke aanbod wijzigingen plaatsvinden in de omvang van de overeenkomst, kan dit leiden tot uitbreiding en/of wijziging van de overeengekomen begrote kosten. Dit zal vooraf gecommuniceerd en besproken worden en pas na overeenstemming worden doorgevoerd.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst houdt voor Groots Trouwen een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis in. Groots Trouwen zal zich inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar kan niet garanderen dat dit resultaat zal (kunnen) worden bereikt. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam opdrachtnemer verwacht mag worden.
 2. De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Groots Trouwen aangeeft of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan Groots Trouwen worden verstrekt. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Indien cliënt niet voldoet aan het bepaalde in dit artikel, heeft Groots Trouwen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 5 – Annulering
De annulering door het bruidspaar dient schriftelijk (per mail) te worden
gedaan en te worden bevestigd door Groots Trouwen. In geval van annulering
van de overeenkomst door het bruidspaar brengt Groots Trouwen de volgende
kosten in rekening:

 • Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de ceremonie 50% van het totaalbedrag;
 • Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de ceremonie 75% van het totaalbedrag;
 • Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de ceremonie 100% van het totaalbedrag.

Artikel 6 – Honorering en betaling

 1. Het met Groots Trouwen afgesproken bedrag voor de honorering staat vermeld op de opgestelde factuur van aanbetaling. Deze is inclusief BTW, binnen Nederland.
 2. De reiskosten bedragen € 0,50 incl. btw per km (de eerste 250 km worden niet in rekening gebracht) tenzij anders overeen is gekomen.
 3. Te allen tijde zijn de eventuele kosten t.b.v. eendaagse benoeming in de trouwgemeente en de leges/kosten die de betreffende gemeente hanteert niet bij het totaalbedrag van Groots Trouwen inbegrepen.
 4. Het tarief voor trouwen in het buitenland zal per land verschillen. Daarom zal er voor trouwen in het buitenland een offerte op maat worden gemaakt.
 5. Na een overeenkomst te zijn aangegaan stuurt Groots Trouwen cliënt een 1ste factuur toe; de zogeheten aanbetalingskosten. Deze bedraagt €200,- van het totaalbedrag en is gekoppeld aan de overeengekomen (trouw)datum en worden uiteindelijk in mindering gebracht op de totale kosten van de overeengekomen opdracht.
 6. Indien de aanbetalingskosten van € 200,- incl. btw niet tijdig wordt voldaan, verliest de cliënt het recht op de gereserveerde datum.
 7. Ingeval van een gezamenlijk gegeven overeenkomst zijn de cliënten hoofdelijk verbonden voor de betaling van de volledige factuur.
 8. Alle betalingen dienen door het bruidspaar binnen 14 dagen na facturatie te
  worden voldaan, op de door Groots Trouwen aangewezen bankrekening. Indien het
  bruidspaar niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze van rechtswege
  in verzuim en is Groots Trouwen niet verplicht haar diensten uit te voeren.

Artikel 7 – Opschorting en ontbinding

 1. Groots Trouwen is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
 2. Groots Trouwen is ook bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Bijvoorbeeld wanneer de trouwdatum of trouwlocatie verplaatst wordt.
 3. Groots Trouwen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien de cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. Of indien na het sluiten van de overeenkomst Groots Trouwen ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de cliënt de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de cliënt slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 4. De overeenkomst eindigt eveneens met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:
 • Faillietverklaring dan wel surseance van betaling van Groots Trouwen.
 • Staking van de bedrijfsactiviteiten van Groots Trouwen.

Artikel 8 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Groots Trouwen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Groots Trouwen niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 2. Voor zoveel Groots Trouwen ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Groots Trouwen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Cliënt is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 3. Cliënt kan geen schadevergoeding vorderen indien Groots Trouwen haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht.
 4. In geval van overmacht zal door Groots Trouwen waar mogelijk uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging binnen het vertrouwde netwerk van Groots Trouwen, uiteraard zoveel mogelijk in overleg met cliënt.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Groots Trouwen is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door Groots Trouwen verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Groots Trouwen.
 2. Groots Trouwen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Groots Trouwen is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomst voor de cliënt voortvloeiende schade.
 4. Groots Trouwen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, enkel voor directe schade.
 5. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na de dag waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Groots Trouwen voor die schade.
 6. De uitvoering van de aan Groots Trouwen verstrekte overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

Artikel 10 – Geheimhouding en persoonsgegevens

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Groots Trouwen zal verkregen persoonsgegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst en ter voldoening aan de wettelijke verplichtingen.

Artikel 11 – Klachten

 1. Groots Trouwen doet haar uiterste best haar taken goed uit te voeren. Toch kan cliënt ontevreden zijn over de uitvoering of de diensten van Groots Trouwen. Indien de cliënt klachten heeft over de uitvoering van de overeenkomst, dan wel de toepassing van deze algemene voorwaarden, kan door de cliënt een klacht ingediend worden bij Groots Trouwen. Het geeft Groots Trouwen de kans om de klacht op te lossen en diensten te verbeteren.
 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van cliënt aan Groots Trouwen niet op.
 3. Eventuele klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de cliënt binnen 14 dagen na ontdekking of voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk worden gemeld aan Groots Trouwen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Groots Trouwen adequaat kan anticiperen.
 4. Gezien het persoonlijke karakter van de samenwerking is in gesprek gaan na het ontvangen van een klacht een prioriteit. Indien de klacht gegrond is, zal Groots Trouwen binnen een redelijke termijn voor een passende oplossing zorgen, tenzij dit gezien de omstandigheden in redelijkheid niet van Groots Trouwen verwacht kan worden.

Artikel 12 – Overige bepalingen

 1. Groots Trouwen is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de cliënt na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
 2. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te raadplegen via www.grootstrouwen.nl en kan op verzoek van cliënt per post of e-mail worden toegestuurd.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle voorstellen, aanbiedingen en overeenkomsten tussen de cliënt en Groots Trouwen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.